Avís legal

Protecció de dades de caràcter personal
  
1. Titularitat:
Alucinamandarinas, com a responsable del tractament de les dades personals, s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en la Llei Orgànica 15/1999, i altres normes que la complementen i desenvolupen posteriorment.
Nom comercial: Alucinamandarinas
Nom fiscal: Ismael Latasa de Araníbar Marsal
Domicili: C/ Indústria 1 – Espai 1.3 – La Fàbrica – 08554 – Sant Miquel de Balenyà (Barcelona)
NIF: 47103404W
Telèfon: +34 931 310 427
Correu electrònic: info@alucinamandarinas.com
Domini: www.alucinamandarinas.com
Objecte: Estudi de Disseny gràfic i Comunicació
 
2. Finalitat:
La informació sol·licitada – proporcionada de forma totalment voluntària i expressament -, queda registrada, gestionat per Alucinamandarinas i amb la finalitat d’enviar-te, de forma esporàdica, informació comercial i/o newsletters sobre els nostres projectes i/o serveis, després d’haver realitzat la subscripció voluntària a través de la pàgina web www.alucinamandarinas.com.
  
3. Legitimitat:
L’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en les finalitats específiques detallades en cada un dels formularis de recollida de dades.
El tractament és necessari per a l’enviament esporàdic de comunicacions comercials.
  
4. Destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Alucinamandarinas, llevat obligació legal.
  
5. Conservació de les dades:
Les teves dades personals seran conservades mentre duri la relació comercial o demanis la cancel·lació.
  
6. Drets dels interessats:
L’usuari té dret a accedir a les dades proporcionades, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se a l’enviament de comunicacions, pot exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat, d’acord amb el Reglament general europeu de protecció de dades personals i normatives de desenvolupament. Per a això, només ha de comunicar-ho per correu postal a Alucinamandarinas,C/ Indústria 1 – Espai 1.3 – La Fàbrica – 08554 – Sant Miquel de Balenyà (Barcelona), ​​indicant “Protecció de dades” o per correu electrònic, a l’adreça de correu electrònic info@alucinamandarinas.com especificant en l’assumpte “Protecció de dades” i adjuntant el seu DNI.
– Dret d’ACCÉS a les teves dades personals.
– Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
– Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
– En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les dades, en el qual cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.
  
7. Cessió de dades:
En cap cas les teves dades seran utilitzades per a finalitats diferents a les detallades en cada formulari ni seran cedides a tercers no detallats en aquest document.

Informació Legal del lloc web

1. Titular del lloc web Alucinamandarinas.com
El lloc web pertany a Ismael Latasa de Aranibar Marsal, amb domicili al C/ Indústria 1 – Espai 1.3 – La Fàbrica – 08554 – Sant Miquel de Balenyà (Barcelona), amb NIF 47103404W.
Poden contactar amb Alucinamandarinas mitjançant el telèfon +34 931 310 427 o per correu electrònic a l’adreça info@alucinamandarinas.com

2. Objecte
Mitjançant aquest lloc web s’ofereix principalment informació relativa als dissenys, projectes i serveis d’Alucinamandarinas.

3. Drets de Propietat Intel·lectual
La totalitat d’aquest lloc web: textos, imatges, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, la programació, la selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals relatives a la propietat intel·lectual. L’autor del disseny i la programació del present lloc web és Alucinamandarinas com també és el titular de tots els drets d’explotació relatius a aquest lloc web. La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquestes plataformes que no hagi estat expressament autoritzat pel titular queden prohibits. S’entén autoritzat l’ús i la descàrrega del contingut de la informació sempre que sigui per finalitats privades.

4. Responsabilitat en relació als continguts
Alucinamandarinas rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts del lloc web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los o limitar-los de forma temporal o definitiva.

5. Política d’enllaços
Aquest lloc web pot contenir enllaços a webs d’altres organitzacions. En cap moment aquests enllaços comporten control per part d’Alucinamandarinas del contingut d’aquestes pàgines web. En cas de què l’usuari detectés que algun d’aquests continguts pugui ésser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a l’adreça de correu electrònic info@alucinamandarinas.com, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o portar a terme les accions que corresponguin.

6. Duració i Modificació
Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, Alucinamandarinas tindrà dret a modificar els aspectes i condicions estipulats en aquest apartat d’Informació Legal.
Alucinamandarinas podrà donar per finalitzada o suspendre l’operativitat d’aquest lloc web, sense haver d’indemnitzar als usuaris.

7. Legislació i Jurisdicció
S’entén legislació aplicable a aquesta informació legal la legislació espanyola.
S’entendrà que en principi la jurisdicció competent en cas de conflicte és la de Barcelona.